مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

کتاب های چاپ شده

****

کتاب فرش ماشینی

تالیف : دکتر منصور دیاری بیدگلی

مشخصات فنی کتاب