مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

ششمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی ایران

***********

ششمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی ایران به همت مرکز تحقیقات فرش ماشینی و سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان و در راستای رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری ادارات و سازمانهای تخصصی و شرکت های کارآفرین در حوزه صنعتی فرش ماشینی کشور،در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان برگزار می گردد.

**************

******