مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه تخصصی فرش ماشینی

این آزمایشگاه تنها آزمایشگاه تخصصی فرش ماشینی در بین آزمایشگاههای دانشگاههای دولتی و آزاد سراسر کشور و

از معدود آزمایشگاههای دانشگاهی است که مجوز آزمایشگاته آکرودیته (آزمایشگاه همکار استاندارد) دارد.

این آزمایشگاه درحال حاضر به ارائه خدمات به کارخانجات فرش ماشینی مشغول است