مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

رئیس مرکز تحقیقات

-------------------
................
----------------------
دکتر شایا محمودیان
دکتری مهندسی شیمی نساجی