مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

استانداردهای فرش ماشینی

****

***

ISIRI 10753 فرش ماشینی - ویژگیها.pdf
ISIRI 1360 استاندارد فرش ماشینی مشخصات فنی و اطلاعات برچسب.pdf
ISIRI 890-کفپوشهای نساجی تعیین ضخامت تحت فشار بار متحرک.pdf
ISIRI 895 کفپوشهای نساجی-روش تعیین کاهش ضخامت تحت اثر بار ثابت.pdf
3781-کفپوشهای نساجی- ثبات رنگ در برابر شامپو کردن.pdf
ISIRI 205 ثبات رنگ در برابر نور روز.pdf
ISIRI 4084 -زمون های ثبات رنگ-ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی -لامپ قوس زنون برای آزمون رنگ پریدگی.pdf
ISIRI 1509 ثبات رنگ در برابر حلالهای آلی.pdf
ISIRI 10076 ثبات رنگ در برابر شستشو با صابون و سودا.pdf
ISIRI 204 ثبات رنگ در برابر مالش.pdf
ISIRI 20096 نخهای یکسره-تعیین جمع شدگی در آب جوش.pdf
اندازه گیری رطوبت بازیافتی.pdf