مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

کارشناسان

****

مهندس مرتضی اصفهانیان

****

مهندس مجید حسنی