مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

طرح های برون دانشگاهی

*****

  • بهینه سازی پارامترهای فرایند ضدآتش کردن فرش اکریلیک
  • بهینه سازی پارامترهای فرایند تکمیل آنتی باکتریال فرش ماشینی
  • تکمیل ضد لک کردن کالای نساجی
  • خدمات مشاوره تجزیه فنی اجزا فرش ماشینی
  • ایجاد برنامه کاربردی برای بهینه سازی سود سرمایه در گردش با تنظیم متغیرهای مدیریت مالی، بازرگانی و مدیریتی در تولید فرش ماشینی رویه به رویه 500 شانه برپایه الگوریتم ژنتیک
  • ارزیابی خواص فشار پذیری فرش اکریلیک بافته شده با نخ خاب دو لا وسه لا
  • مطالعه تطبیقی صنعت فرش ماشینی ایران و ترکیه
  • بررسی خواص فشار پذیری فرش پر بریده بافته شده با نخ خاب ویسکوز فیلامنتی
  • بررسی تاثیر نوع نخ پود بر روی نیروی بیرون کشیدن پرز فرش ماشینی پرز بریده