مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اعضای هیات علمی

*****

دکترمهدی اخباری

دکتر رضا توانا

دکترعلی جهانگیر

مهندس مجید حسنی

دکتر صفیه دعاخوان

دکتر سیدامیرحسین دوستانه

دکتر منصور دیاری

مهندس جعفر لطفی

دکتر مهرداد محمدیان

دکتر شایا محمودیان