مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

لیست خدمات آزمایشگاهی

*****

آزمون ویژگیهای فرش ماشینی (استاندارد ملی 10753)

-------

برچسب گذاری فرش ماشینی استاندارد ملی: 1360

-------

الیاف مورد مصرف در فرش های ماشینی

*****

تعرفه خدمات آزمایشگاهی