مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

پایان نامه های دانشجویی

---------------

سیدمجید جعفرزاده کاشی

مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژی نساجی

ابداع کرنش سنج کلافی برای تعیین تنش کششی درتقویت کننده های شکل دهی شده کامپوزیتها

مهدی اشرف السادات بیدگلی

مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژی نساجی

بررسی بازار فروش فرش های شگی ایران از نظر طرح اندازه و جنس

مسعود اشرف السادات بیدگلی

مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژی نساجی

بررسی بازار فروش فرش های لیم ایران از نظر طرح،اندازه و جنس

امیر کیانی

مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژی نساجی

تاثیر فرایند صمغ گیری صنعتی بر کیفیت ابریشم طبیعی و رنگرزی ابریشم

محمدرضا کریمی پور کاشانی

مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژی نساجی

بررسی خواص فشارپذیری فرش ماشینی متراکم تهیه شده از نخ خاب اکریلیک ظریف

فاطمه دادخواه

مهندسی نساجی- شیمی نساجی

آنتی باکتر یال کردن کا لا ی پنبهای با نانو ذرات مزوپرس سیلیکای اصلا ح شده

هدیه زمانی فریز هندی

مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژی نساجی

بهبود خواص کامپوزیت پارچه شیشه /زرین پلی استر با استفاده ازنانو الیاف پلی اکریلو نیتریل

حمیدرضا فرح

مهندسی نساجی- شیمی نساجی

رنگرزی الیاف هالو