مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

قراردادها

****

شرکت فرش پرهام

صنایع فرش بافته های نفیس الیافان

شرکت فرش نگین پرسان

شرکت زیبا فرش مهرگان

شرکت مرینوس اردهال

شرکت فرش مهرآوران

شرکت فرش سپهر کاشان

شرکت الماس ترنج کاشان

شرکت صنایع نساجی پامچال

شرکت فرش آریا نگین مشهد اردهال

شرکت فرش سروش پایتخت

شرکت فرش نگین مشهد تابان

شرکت فرش درسای کویر

شرکت نگین شاهرخ