مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

همایش ها

*****

همایش های برگزار شده توسط مرکز تحقیقات فرش ماشینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

*****

*****

*****

*****

*****

*****

برگزاری سه دوره نمایشگاه بین المللی صنایع وابسته به فرش

*****