مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

نشست های علمی

*****

استانداردهای صادراتی فرش ماشینی

بررسی انواع ماشین آلات بافندگی فرش

مدریت در واحدهای بزرگ صنعتی

تجاری سازی ایده های خلاقانه

جایگاه نوآوری و لزوم آن در طراحی فرش امروز ایران

چالش های پیش روی صنعت فرش ماشینی

طراحی فرش ماشینی در هندسه فرکتایل

فضای کسب و کار فرش ماشینی

منسوجات هوشمند Smart Textiles

کاربرد الیاف پیشرفته در تجهیزات الکترونیکی و برداشت انرژی

Advanced Fibrous Materials in Electronics and Energy Harvesting Devices

استارت آپ های موفق نساجی، پوشاک و مد

آشنایی با قوانین ثبت و مالکیت هنری

شروع کسب و کار از صفر