مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

گروه های پژوهشی

*****

گروه پژوهشی فرش

مدیر گروه پژوهشی:

آقای دکتر سید امیرحسین دوستانه

*****

هسته پژوهشی فناوری های نوین در صنعت نساجی

مدیر هسته پژوهشی:

خانم دکتر صفیه دعاخوان