مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

کتابخانه تخصصی فرش ماشینی

***

ردیفعنوان کتابمؤلف/مترجم اول
1ساختمان شیمیایی الیاف پشم چاپ، رنگرزی با رنگزاهای نساجیحسین نجفی کوتنایی
2اصول و کاربرد مواد رنگزاسیامک مرادیان
3شیمی رنگعلیرضا خسروی و همکاران
4پیشرفت هایی در شیمی و تکنولوژی مواد رنگزای آلیکمال الدین قرنجیک
5رنگرزی الیاف و نخنسرین صدری
6چاپ در صنعت نساجیحسین توانایی
7ریشه یابی عیوب در رنگرزی کالای پنبه ایمحمد علی مالک
8تکنیک های چاپ در شیمی نساجیحسین نجفی کوتنایی
9رنگرزی الیاف مصنوعی و مخلوطحسین نجفی کوتنایی
10رنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولزعلیرضا خسروی و همکاران
11تکنیک های صنعتی در شیمی نساجیحسین نجفی کوتنایی
12ساخت و شناسایی رنگ های نساجیحاجی شریفی
13مواد افزودنی رنگمحمود کثیری ها
14تکمیل در صنعت نساجیحسین توانایی
15تکمیل کالای نساجی جلد اولمیرهادی سید اصفهانی
16تکمیل کالای نساجی جلد دوممیرهادی سید اصفهانی
17تکمیل کالای نساجی جلد سوممیرهادی سید اصفهانی
18تکمیل شیمیایی منسوجاتمقداد کمالی مقدم
19کاربرد تکنولوژی پلاسما در صنعت نساجیلاله ملک نیا
20تولید ساختار و خواص نخ های ریسندگی رینگ و مدرنعلی اکبر مراتی
21ریسندگی مدرنمجید صفر جوهری
22سیر تحول و تکامل ریسندگی الیاف کوتاهعلمدار یزدی
23اصول یکنواختی در فرایندهای ریسندگیمحمد قانع
24ریسندگی الیاف کوتاه جلد اولمیررضا طاهری اطاقسرا
25ریسندگی الیاف کوتاه جلد دوم، حلاجی و کاردینگمیررضا طاهری اطاقسرا
26ریسندگی الیاف کوتاه جلد سوم، شانه زنی، کشش و نیم تابمیررضا طاهری اطاقسرا
27سیستم های ریسندگی مدرنسعید شیخ زاده نجار
28تکنولوژی ریسندگی چرخانه ایمجید صفر جوهری
29اصول و تکنولوژی ماشین ریسندگی رینگمجید صفر جوهری
30اصول و تکنولوژی ماشین های شانه، کشش و نیم تابمجید صفر جوهری
31اصول ریسندگی اصطکاکیعلی اکبر مراتی
32ریسندگی چرخانه ایهوشمند بهزادان
33اصول و تکنولوژی ماشین کاردینگعلی صدیقی
34ریسندگی الیاف کوتاه و مخلوط ها در سیستم پنبه ایمیررضا طاهری اطاقسرا
35آزمون های فیزیکی پارچهفاطمه داداشیان
36فیزیک الیافحسین توانایی
37خصوصیات الیاف نساجیحاجی شریفی
38خلاصه نظریه ها و مسائل فیزیکی الیافمحمد حقیقت کیش
39روش های شناسایی الیاف و مواد کمکیحسین نجفی کوتنایی
40خواص الیاف، نخ و پارچهعلی اصغر علمدار یزدی
41اصول و نظریات آزمایش های فیزیکی الیاف نخ و پارچهناهید انصاری
42الیاف مصنوعیسمنانی رهبر
43الیاف بشر ساختهحسین توانایی
44تکسچرایزینگحسین توانایی
45اصول و فناوری تولید نانوالیاف و سازه های لیفی جلد دومعلی اکبر قره آغاجی
46نانو الیاف الکتروریسی شده و کاربردهای آنهااکبر قره آغاجی
47تکنولوژی نخ تکسچرهحسین توانایی
48صنعت فاستونیمهدی ورسه ای
49تئوری و تکنولوژی تولید طناباکبر قره آغاجی
50مکانیزم و تکنولوژی ماشین های بافندگیهوشمند بهزادان
51مکانیزم بافندگی حلقوی پودیزهرا خرم طوسی
52بافندگی حلقوی پودی گردبافمسعود لطیفی
53مکانیزم بافندگی حلقوی تاری جلد اولعلی اصغر اصغریان جدی
54مکانیزم بافندگی حلقوی تاری جلد دومعلی اصغر اصغریان جدی
55مکانیزم بافندگی حلقوی تاری جلد سومعلی اصغر اصغریان جدی
56بافندگی حلقوی پودی تخت بافتزهرا خرم طوسی
57بافندگی ایران از سنتی تا صنعتینسرین صدری
58راهنمای بافندگیرضا اصفهانی
59مقدمات بافندگیاحمد جمالی
60مدیریت و تکنولوژی تولید پوشاکهادی خیرآبادی
61مهندسی صنایع در تولید پوشاکعبدالحسین صادقی
62منسوجات فنیهژیر بهرامی
63منسوجات صنعتیمهدی ورسه ای