مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

آرشیو کتابهای کتابخانه

کتاب الیاف بشرساخته
: 107 - : Oct 10 2021 12:47AM - : 4321
Oct 10 2021 12:47AM
کتاب تکسچرایزینگ
: 106 - : Oct 10 2021 12:46AM - : 4371
Oct 10 2021 12:46AM
کتاب تکنیکهای رنگرزی
مشخصات کتاب
: 105 - : Oct 10 2021 12:45AM - : 3268
Oct 10 2021 12:45AM
کتاب فرش ماشینی
معرفی کتاب
: 95 - : Jul 25 2021 3:18AM - : 4406
Jul 25 2021 3:18AM