مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

آرشیو کتابهای کتابخانه

فرهنگ جامع واژگان و اصطلاحات مهندسی نساجی
محمدعلی روان بُد، مریم صدیقی مورنانی
: 202 - : Oct 30 2023 12:23AM - : 173
Oct 30 2023 12:23AM
روشهای عملی در رنگرزی منسوجات
دکتر منصوره قنبر افجه و دکتر نیلوفر اصلاحی
: 201 - : Oct 30 2023 12:13AM - : 175
Oct 30 2023 12:13AM
چاپ در صنعت نساجی
دکتر حسین توانائی
: 115 - : Jan 7 2022 12:50AM - : 3106
Jan 7 2022 12:50AM
تکمیل در صنعت نساجی
دکتر حسین توانائی
: 114 - : Jan 7 2022 12:47AM - : 3122
Jan 7 2022 12:47AM
مکانیزم بافندگی حلقوی پودی
: 112 - : Oct 18 2021 3:11AM - : 3413
Oct 18 2021 3:11AM
فیزیک الیاف
: 110 - : Oct 10 2021 1:00AM - : 3428
Oct 10 2021 1:00AM
تکنولوژی نخ تکسچره
: 109 - : Oct 10 2021 12:56AM - : 3442
Oct 10 2021 12:56AM
رنکرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز
: 108 - : Oct 10 2021 12:55AM - : 3456
Oct 10 2021 12:55AM