مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

آرشیو کتابهای کتابخانه

چاپ در صنعت نساجی
دکتر حسین توانائی
: 115 - : Jan 7 2022 12:50AM - : 2822
Jan 7 2022 12:50AM
تکمیل در صنعت نساجی
دکتر حسین توانائی
: 114 - : Jan 7 2022 12:47AM - : 2846
Jan 7 2022 12:47AM
مکانیزم بافندگی حلقوی پودی
: 112 - : Oct 18 2021 3:11AM - : 3139
Oct 18 2021 3:11AM
فیزیک الیاف
: 110 - : Oct 10 2021 1:00AM - : 3161
Oct 10 2021 1:00AM
تکنولوژی نخ تکسچره
: 109 - : Oct 10 2021 12:56AM - : 3173
Oct 10 2021 12:56AM
رنکرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز
: 108 - : Oct 10 2021 12:55AM - : 3186
Oct 10 2021 12:55AM
کتاب الیاف بشرساخته
: 107 - : Oct 10 2021 12:47AM - : 3153
Oct 10 2021 12:47AM
کتاب تکسچرایزینگ
: 106 - : Oct 10 2021 12:46AM - : 3184
Oct 10 2021 12:46AM